Results

Year % of Result No of dist Top Score Topper Name
2002-03 96.00 % 01 549 Chetana.M.G.
2003-04 97.30 % 02 556 Sushma.N.S.
2004-05 100.00 % 10 588 Shilpa Shastry
2005-06 100.00 % 15 603 Sudharshan.H.R.
2006-07 100.00 % 12 597 Swetha Kini
2007-08 100.00 % 16 585 Pawan Kumar.M.P.
2007-08 100.00 % 16 585 Mahesh Kumar.R.
2008-09 100.00 % 20 587 Sunil. S
2009-10 100.00 % 23 600 Prajwal Kumar.H.S.
2010-11 100.00 % 31 603 Sharavani B M
2011-12 100.00 % 30 605 Rakshith R Naik
2012-13 100.00 % 40 595 Meghana C D
2013-14 100.00 % 43 612 Pranav.Y.N.
2014-15 100.00 % 66 613 Dhanya.B.N.
2015-16 100.00 % 60 622 Harshith.R.N.
2016-17 100.00 % 54 625 Subhashini.S.